Tabuľka umožňuje prepočítať hodnotu výpočtového tepla Qv pri ľubovoľnom teplotnom spáde a teplote miestnosti (podľa projektu zohladňujúceho reálne prevádzkové hodnoty teplôt prívodu a spiatočky vykurovacej vody a dosiahnutej teploty miestnosti), na hodnotu normového tepla Qn z radiátora, pri teplotnom spáde 75/65 °C a teplote miestnosti 20 °C, určených normou EN 442. Je tak možné jednoducho vybrať vhodné rozmery radiátorov.

Qn (75/65) = Qv(tp/ts) x f

Kde:

Qn – teplo prepočítané pre hodnoty určené normou EN 442, na základe ktorého je možné z tabuľky vybrať vhodný typ radiátora,
Qv – teplo stanovené projektom, pri ktorého výpočte sú brané do úvahy ľubovoľne iné parametre, zodpovedajúce reálnej prevádzke (viď tabuľku dole):
f – prepočtový koeficient, ktorý umožňuje urobiť správny výber radiátorov, podľa normových podmienok teploty vykurovacej vody 75/65°C a teploty miestnosti 20°C, na dosiahnutie požadovaného komfortu pri reálnych prevádzkových podmienkach.

Napríklad:

Qv = 1200 W
tp = 60°C (teplota prívodu vykurovacej vody)
ts = 50°C (teplota spiatočky vykurovacej vody)
tA = 22°C (požadovaná teplota vzduchu v miestnosti)
f = 1,72 (hodnota koeficientu ztabuľky)

Qv x f = Qn 1200 W x 1,72 = 2064 W

Tzn. ak by sa na základe prepočtu tepelnej potreby inštaloval 600 mm vysoký kompaktný radiátor typu PKKP-22, tak treba použiť radiátor s dĺžkou 1300 mm, ktorý má podľa normy EN 442 sálavý výkon 2139 W. V prípade nízkej parapety sa môže inštalovať aj 300 mm vysoký radiátor typu DKEK-33. Ale v tomto prípade na zaistenie potrebného výkonu je treba použiť radiátor s dĺžkou 1600 mm (2066 W). Oba vybrané typy, pri reálnom teplotnom spáde 60/50°C, poskytnú požadovaný sálavý výkon min. 1200 W.

 

 

 

 

 

 

T

e

p

l

o

t

a

 

p

r

í

v

o

d

u

 

v

y

k

u

r

o

v

a

c

e

j

 

v

o

d

y

 

tP °C

Teplota
vzduchu
v miestnosti
tA(ºC)
Teplota spiatočky vykurovaciej vody – t(ºC)
30 35 40 45 50 55 60 65 70
 

 

 

90

24  1,53  1,40  1,29  1,20  1,11  1,04  0,97  0,92  0,86
22  1,43  1,32  1,22  1,13  1,05  0,99  0,93  0,87  0,82
20  1,34  1,24  1,15  1,07  1,00  0,94  0,88 0,83  0,79
18  1,25  1,16  1,08  1,01  0,95  0,89  0,84  0,80  0,76
16  1,18  1,10  1,03  0,96  0,90  0,85  0,81  0,76  0,73
12 1,05  0,99  0,93  0,87  0,82  0,78  0,74  0,70  0,67
 

 

 

85

24  1,68  1,53  1,40  1,29  1,20  1,11  1,04 0,97  0,92
22  1,56  1,43  1,32 1,22 1,13  1,05  0,99  0,93  0,87
20  1,45  1,34  1,24  1,15  1,07  1,00  0,94 0,88  0,83
18  1,36  1,25  1,16  1,08  1,01  0,95  0,89  0,84  0,80
16  1,27  1,18  1,10  1,03  0,96  0,90  0,85  0,81  0,76
12  1,13 1,05  0,99  0,93  0,87  0,82  0,78  0,74  0,70
 

 

 

80

24  1,86  1,68  1,53  1,40  1,29  1,20  1,11  1,04  0,97
22  1,72  1,56  1,43  1,32  1,22  1,13  1,05  0,99  0,93
20  1,59  1,45  1,34  1,24  1,15  1,07  1,00  0,94  0,88
18  1,48  1,36  1,25  1,16  1,08  1,01  0,95  0,89  0,84
16  1,38  1,27  1,18  1,10  1,03  0,96  0,90  0,85  0,81
12  1,22  1,13  1,05  0,99  0,93  0,87  0,82  0,78  0,74
 

 

 

75

24  2,08  1,86  1,68  1,53  1,40  1,29 1,20  1,11
22  1,90  1,72  1,56  1,43  1,32  1,22  1,13  1,05
20  1,75  1,59  1,45  1,34  1,24  1,15  1,07  1,00
18  1,62  1,48  1,36  1,25  1,16  1,08  1,01  0,95
16  1,51  1,38  1,27  1,18  1,10  1,03  0,96  0,90
12  1,32  1,22  1,13  1,05 0,99 0,93  0,87  0,82
 

 

 

70

24  2,34  2,08  1,86  1,68 1,53  1,40 1,29
22  2,12  1,90  1,72  1,56  1,43  1,32  1,22
20  1,94  1,75  1,59  1,45  1,34  1,24  1,15
18  1,79  1,62  1,48  1,36 1,25  1,16  1,08
16  1,65  1,51  1,38  1,27  1,18  1,10  1,03
12  1,43  1,32  1,22  1,13  1,05  0,99  0,93
 

 

 

65

24  2,67  2,34  2,08  1,86  1,68 1,53
22  2,40  2,12  1,90  1,72  1,50  1,43
20  2,18  1,94  1,75  1,59  1,45 1,34
18  1,99  1,79  1,62  1,48  1,36  1,25
16  1,82  1,65  1,51  1,38 1,27  1,18
12  1,56  1,43  1,32  1,22  1,13  1,05
 

 

 

60

24  3,09  2,67  2,34  2,08  1,86
22  2,74  2,40  2,12  1,90  1,72
20  2,46  2,18  1,94 1,75  1,59
18  2,23  1,99  1,79  1,62  1,48
16  2,03  1,82  1,65  1,51  1,38
12  1,72  1,56  1,43  1,32  1,22
 

 

 

55

24  3,64  3,09  2,67  2,34
22  3,19 2,74  2,40  2,12
20  2,82  2,46  2,18  1,94
18  2,53  2,23 1,99  1,79
16  2,28  2,03  1,82  1,65
12  1,90  1,72  1,56  1,43
 

 

 

50

24  4,40  3,64  3,09
22  3,77  3,19  2,74
20  3,29  2,82  2,46
18  2,91 2,53  2,23
16  2,60  2,28  2,03
12  2,12  1,90  1,72
 

 

 

45

24  5,49 4,40
22  4,58  3,77
20  3,91  3,29
18  3,40  2,91
16  3,00  2,60
12  2,40  2,12
 

 

 

40

24 7,16
22 5,76
20 4,78
18 4,07
16 3,52
12 2,74